Algemene voorwaarden

INLEIDING

Mistermakan Catering BV streeft er ten alle tijden naar om een constante hoge kwaliteit van product en diensten neer te zetten en om gemaakte afspraken altijd na te komen om de klant tevreden te stellen. Hieronder valt te lezen welke rechten en plichten je als opdrachtgever hebt bij onze cateringen. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
MISTERMAKANCATERINGBV : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van MISTERMAKANCATERINGBVARTIKEL 2. | IDENTITEIT

watertanden catering
handelend onder de naam: MISTERMAKAN CATERING BV

Vestigings- & bezoekadres:
Wijkermeerweg 68
1948NX Beverwijk
Telefoonnummer: +31 (0) 20 – 7910223
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@watertandencatering.nl

KvK-nummer: 66467802
BTW-identificatienummer: NL 856566986B01ARTIKEL 3. | AANBIEDING EN OFFERTES

De door Watertanden gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Watertanden is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Watertanden Catering is medegedeeld. Watertanden Catering is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Watertanden Catering gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.


ARTIKEL 4. | BETALING & LEVERING DIENST

Catering wordt uitsluitend verzorgd door Watertanden Catering zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Watertanden Catering en cliënt.
Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 7 dagen of ander gesproken betaaltermijn na factuurdatum te betalen aan Watertanden Catering
Indien cliënt niet binnen het betaaltermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Watertanden Catering is verschuldigd, zal de factuur uiteindelijk worden overgedragen aan een incasso bureau.


ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR CLIËNT

Bij annulering 2 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
Bij annulering binnen 1 week voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.


ARTIKEL 6. | ANNULERING DOOR Watertanden Catering

Watertanden Catering is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Watertanden Catering zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Watertanden Catering gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Watertanden Catering onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Watertanden Catering geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Watertanden Catering kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.


ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID CLIENT

Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Watertanden Catering, medewerkers of derden.


ARTIKEL 8. | KLACHTEN

Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
Watertanden Catering kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.


ARTIKEL 9. | KLACHTEN
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Watertanden Catering, dan kan hij bij Watertanden Catering telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Watertanden Catering geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Watertanden Catering akan binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


ARTIKEL 10. | SLOTBEPALING
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Watertanden Catering gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Foodtruck